ไถ่ถอน

ความหมายของการไถ่ถอน

การไถ่ถอนและเพิ่มวงเงิน

เป็นการขยายและเพิ่มวงเงินสินเชื่อของทรัพย์ที่ผู้กู้ได้นำโฉนดไปประกันหนี้จากธนาคารหรือนายทุน โดยการไถ่ถอนและ ในการเพิ่มวงเงิน จะพิจารณาจากหลักทรัพย์ของลูกค้าว่ามูลค่าหลักทรัพย์ สามารถเพิ่มวงเงินได้มากน้อยเพียงใด

การขึ้นเงินจำนอง

คือ เดิมจำนองทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันหนี้ไว้จำนวนหนึ่งแล้ว ต่อมาคู่กรณีได้ตกลงกันเพิ่มวงเงินที่จำนองเป็นประกันจากเดิมอีก
*การขึ้นเงินจำนองนั้นจะขึ้นกี่ครั้งก็ได้ โดยระบุจำนวนครั้งต่อท้ายประเภท เช่น “ขึ้นเงินจากจำนองครั้งที่หนึ่ง” เป็นต้น

พื้นที่รับไถ่ถอน

เรายินดีรับพิจารณาในทุกเคสทุกจังหวัด เพียงคุณโทรหรือส่งข้อความมาสอบถาม ทางเราพร้อมให้บริการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ทางไลน์ @thaitoploan
 2. ภายใน 2 ชั่วโมงแจ้งผลและวงเงินเบื้องต้น
 3. แจ้งเอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาและนัดดูหลักทรัพย์ของลูกค้า
 4. มาทำสัญญาจดจำนองหรือขายฝาก ที่กรมที่ดินสาขาตามโฉนดที่ดินลูกค้าและรับเงินที่กรมที่ดิน

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 1. รูปถ่ายโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง
 2. รูปถ่ายของหลักทรัพย์ ในแต่ละมุม
 3. ใบประเมิณหลักทรัพย์จากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
 4. ยอดเงินที่ต้องการกู้ (จำนองหรือฝากขาย)

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาไถ่ถอนที่กรมที่ดิน

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริงของเจ้าของโฉนด (และคู่สมรสถ้ามี)
 3. ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล(ถ้ามี)
 5. ทะเบียนหย่า(ถ้ามี)
 6. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส(ถ้ามี)
 7. ใบอนุญาติปลูกสร้าง (กรณีไม่ใช่บ้านโครงการจัดสรรค์แต่เป็นบ้านปลูกสร้างเอง)
 8. ใบปลอดหนี้ หรือ ใบปลอดภาระค่าสาธารณูประโภค (กระณีเป็นห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม)